STATUT Stowarzyszenia „Razem” w Sulęcinie

( tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 02 marca 2015 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art.1

§1.Organizacja pozarządowa nosi nazwę: Stowarzyszenie „Razem” w Sulęcinie.

§2.Stowarzyszenie „Razem” w Sulęcinie jest organizacją pożytku publicznego.

§3.Stowarzyszenie „Razem” w Sulęcinie reprezentuje interesy:

a) osób niepełnosprawnych w różnym wieku, z różnorodnym stopniem i rodzajem

niepełnosprawności, zamieszkujących w Polsce.

b) członków rodzin osób określonych w Art. 1 § 3 podpunkt a,

 1. opiekunów prawnych osób określonych w Art. 1 § 3 podpunkt a.

§4.Stowarzyszenie „Razem” w Sulęcinie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Z 2001 r. Nr 79 poz.855 z póĽn. zm.), zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.

§5.Stowarzyszenie „Razem” w Sulęcinie zwane dalej „Razem” używa logo przedstawiające stylizowaną postać osoby na wózku inwalidzkim w kolorze białym na tle czerwonego serca.

§6.„Razem” nadaje odznaczenia ludziom dobrej woli za szczególnego rodzaju pomoc na rzecz osób określonych w Art.1 § 2 podpunkt a, b.

Art. 2.

§1.Terenem działania „Razem” jest:

a) obszar terenu Polski,

b) tereny z poza granic Polski, w których zamieszkują partnerzy organizacji samopomocowych o podobnym lub zbliżonym profilu działalności.

§2.Siedzibą Zarządu „Razem” jest obiekt położony w Sulęcinie przy ul. Lipowej 16 c.

Art.3.

§1. Działalność „Razem” opiera się na pracy społecznej ogółu członków, przyjaciół oraz wolontariuszy.

Rozdział II

Cele i środki działania

Art.4.

Celem działania „Razem” jest:

§1.Tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, psychofizycznego, osobowego rozwoju dla osób niepełnosprawnych oraz dogodnych warunków i przystosowania miejsc do pełnej samorealizacji.

§2.Włączanie osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin do aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjno-turystycznych.

§3.Zapobieganie patologii społecznej w środowiskach osób niepełnosprawnych.

§4.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

§5.Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej i ciągły rozwój placówki.

§6.Powoływanie i organizowanie placówek, ośrodków, świetlic środowiskowych zgodnie z potrzebami środowisk osób niepełnosprawnych.

§7.Cele określone w § 1, §2, §3, §4, §5, §6 „Razem” realizuje przez:

 1. inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie moralnych i społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia w tym terapii zajęciowej, rehabilitacji, edukacji, pracy na otwartym rynku, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze, rekreacji, turystyce, szeroko pojętej integracji z bliższymi i dalszymi środowiskami, zabezpieczenia socjalnego, ochrony prawnej,
 2. inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnoprawnych,
 1. inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia i integracji z otwartym środowiskiem tak dalece jak tylko to jest możliwe, oraz przestrzeganie wobec tych osób praw człowieka,
 1. udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, tak aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwa, opiekę prawną oraz pomoc przy załatwianiu codziennych spraw osobistych,
 1. współpracę z organami władzy państwowej, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, samorządami lokalnymi, placówkami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami dla których problematyka środowisk osób niepełnosprawnych stanowi priorytet równorzędny z potrzebami ludzi zdrowych, aktywnych społecznie i zawodowo,
 1. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług między innymi w formie: placówek, zespołów akcji sezonowych oraz poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleń w stosunku do rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy,
 1. prowadzenie działalności charytatywnej o zasięgu ogólnokrajowym,
 1. prowadzenie działalności z zakresu terapii zajęciowej i rehabilitacji w ramach programu Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 2. tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej,
 3. tworzenie i prowadzenie zakładu aktywizacji zawodowej,
 4. tworzenie i prowadzenie centrum integracji społecznej,
 5. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 5

§1. Członkami „Razem” są osoby niepełnosprawne w różnym wieku, z różnorodnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, członkowie ich rodzin, sympatycy środowisk osób niepełnosprawnych, wolontariusze i przyjaciele.

§2.Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską oraz opinię dwóch członków stowarzyszenia. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu stowarzyszenia „Razem” w Sulęcinie.

§3.Członek „Razem” ma prawo:

 1. do czynnego i biernego wyboru władz „Razem”,
 2. osoba niepełnosprawna, która z racji indywidualnych dysfunkcji organizmu uniemożliwiających jej samodzielne oddanie głosu w głosowaniu jawnym lub tajnym ma prawo do korzystania z pomocy innej osoby wybranej przez siebie, i będącej członkiem Stowarzyszenia „Razem”, która nie działa i nie działała na szkodę „Razem”.

§4.Członkowie „Razem” mają prawo w drodze składania wniosku powołania osoby pełniącej funkcję Męża Zaufania, której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowością udziału osób niepełnosprawnych w głosowaniu jawnym lub tajnym na walnych zgromadzeniach członków.

§5.Zgłaszania wniosków w sprawie działalności „Razem”.

§6.Korzystania z wszystkich form pomocy udzielanej przez „Razem” dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

§7.Członek „Razem” ma obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w działalności „Razem”,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz „Razem”,
 3. opłacać regularnie składki członkowskie w określonych wysokościach przez walne zgromadzenie,
 4. dbać o dobro wspólnego interesu ogółu członków „Razem”,
 5. działać w kierunku rozwoju organizacji.

§8.Utrata członkostwa w „Razem” następuje w razie:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu „Razem”,
 1. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres pół roku, pomimo pisemnego upomnienia,
 1. wykluczenia uchwałą Zarządu „Razem” w przypadku rażącego działania na szkodę „Razem”,
 1. skreślenia z listy członków „Razem” na mocy uchwały walnego zgromadzenia członków „Razem”,
 1. członkowi wykluczonemu z „Razem” uchwałą Zarządu przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu,
 1. osoba, która utraciła członkostwo na podstawie Rozdziału III, Art. 5, par. 8, podpunktu c nie może ponownie zostać członkiem Stowarzyszenia „Razem” w Sulęcinie.

Rozdział IV

Władze „Razem”

Art. 6

§1.Władzami „Razem” są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków „Razem”,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§2.Kadencja władz „Razem” trwa cztery lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.

Art. 7

§1.Walne Zgromadzenie Członków „Razem” jest najwyższą władzą „Razem”.

§2.Walne Zgromadzenie Członków „Razem” jest zwoływane w trybie:

a) zwyczajnym,

b) nadzwyczajnym.

§3.W trybie zwyczajnym Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

a) w zależności od potrzeb organizacyjnych nie rzadziej jednak niż raz w roku

kalendarzowym w terminie do 30 marca,

b) zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze raz cztery lata w terminie do 30 marca.

§4. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie zwoływane jest:

a) na podstawie uchwały Zarządu „Razem”,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§5. Zarząd „Razem” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

§6.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział wszyscy członkowie „Razem”.

§7.O terminie Walnego Zgromadzenia oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd „Razem” zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.

Art. 8

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków „Razem”

§1.Do kompetencji Walnych Zgromadzeń członków „Razem” należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania „Razem”,
 2. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej pobierania,
 3. wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór członków Kapituły Odznaczenia „Orderem Wielkiego Serca” przyznawanego przez „Razem” ludziom dobrej woli,
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,
 6. udzielanie absolutorium zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
 7. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd,
 8. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi, związanych z materią objętą zakresem działania „Razem”,
 9. uchwalanie zmian w statucie „Razem”,
 10. uchwalanie statutu,
 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu „Razem” i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie.

Art. 9

§1.Uchwały władz „Razem” zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków danej władzy. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§2.Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu „Razem” podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

Art. 10

§1.Zarząd „Razem” wybierany jest w głosowaniu tajnym przez walne Zgromadzenie Członków.

§2.Zarząd „Razem” składa się z trzech osób.

§3.Zarząd „Razem” wybiera spośród siebie:

 • przewodniczącego
 • sekretarza
 • skarbnika

§4.Przewodniczącym Zarządu może być rodzic lub prawny opiekun osoby niepełnosprawnej lub sama osoba niepełnosprawna posiadająca zdolności reprezentowania interesów członków „Razem”.

§5.W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu „Razem”, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu jednak nie więcej niż 1/3 liczby członków odchodzących.

Art. 11

§1. Do kompetencji Zarządu „Razem” należy:

 1. wykonywanie uchwał walnego Zgromadzenia,
 2. uchwalanie planów działalności i budżetu „Razem” oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 3. kierowanie działalnością oraz zarządzanie majątkiem i funduszami „Razem”,
 4. reprezentowanie „Razem” na zewnątrz,
 5. zwoływanie Walnych Z,
 6. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego w zależności od potrzeb,
 7. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zależności od potrzeb organizacyjnych.

§2. Do obowiązków każdego z członków zarządu „Razem” należy wykonywanie

przydzielonych im indywidualnych zadań.

§3. Zarząd „Razem” może powoływać komitety, sekcje, grupy robocze do realizacji

konkretnych zadań, wynikających ze statutowych celów „Razem”.

§4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu w zależności

od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w kwartale, w tym jedno w roku z udziałem

członków Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.

§5. Przewodniczący Zarządu w imieniu „Razem” zawiera umowę o pracę z kierownikiem

Warsztatu Terapii Zajęciowej i określa: warunki, składniki płacy.

§6. Zarząd „Razem” upoważnia Kierownika WTZ, który w jego imieniu zatrudnia

pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy „Razem” w Sulęcinie i określa: warunki,

składniki płacy, wysokość premii i nagród oraz rozwiązuje umowy o pracę na podstawie

Kodeksu Pracy.

§7. Wewnętrzne regulaminy i taryfikatory płac dla pracowników powołanych placówek zatwierdza Zarząd a podpisuje je przewodniczący „Razem” lub inna osoba wyznaczona i upoważniona

przez Zarząd.

§8. Zarząd „Razem” przyjmuje sprawozdanie z działalności i funkcjonowania rocznego Warsztatu

Terapii Zajęciowej.

§9. Zarząd „Razem” nadzoruje całokształt działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.

§10. Wszelkie decyzje Zarządu „Razem” podejmowane są w drodze uchwał w głosowaniu jawnym

zwykłą większością głosów.

Art. 12

§1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez walne Zgromadzenie i składa się z trzech osób w tym: przewodniczącego, sekretarza oraz członka.

§2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w „Razem”.

§3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu „Razem” z głosem doradczym.

§4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu „Razem”,
 2. dostarczanie pisemnych wniosków Zarządowi „Razem” oraz uwag wynikających z przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi „Razem”,
 4. zatwierdzanie rocznego bilansu Stowarzyszenia „Razem”.

§5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.

§6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w ramach potrzeb, nie rzadziej jednak niż co najmniej jeden raz w roku.

§7. Komisja Rewizyjna na miejsce ustępujących członków w trakcie trwania kadencji może uzupełnić skład w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

§8. W myśl Ustawy o działalności i pożytku publicznego i wolontariacie Art.20 pkt 6, członkowie Komisji Rewizyjnej – jako organ kontroli i nadzoru

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Art.13

Skreślony.

Rozdział V

Majątek i fundusze „Razem”

§1. Majątek „Razem” stanowią:

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze.

§2. Na fundusze „Razem” składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. wpływy ze zbiórek, aukcji, kiermaszy,
 3. wpływy kwot uzyskanych z przewozów osób, sprzedaży produktów i usług w tym artystycznych, wykonywanych przez osoby niepełnosprawne, w wysokości bezpośrednio poniesionych kosztów wytworzenia,
 4. darowizny i zapisy,
 5. dotacje państwowe,
 6. dotacje władz i samorządów lokalnych,
 7. nawiązki sądowe,
 8. inne wpływy.

§3. W myśl ustawy o działalności pożytku publicznego art. 20 pkt 7, zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 1. przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 1. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 1. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§4. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym „Razem” jest rok kalendarzowy.

Art. 14

Działalność odpłatna i nieodpłatna

§1. Prowadzenie odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego odbywa się za pobieraniem odpłatności w wysokości równoważącej jedynie poniesione koszty bezpośrednie to jest:

 1. odpłatność w wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich w drodze wytwarzania produktów i usług w tym artystycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne oraz przez innych członków stowarzyszenia,
 1. odpłatność za przewozy osób posiadanym środkiem transportu, w wysokości kosztów bezpośrednio poniesionych.

§2. Prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej:

 1. udzielanie nieodpłatnie pomocy żywnościowej, rzeczowej, prawnej zgłaszającym się osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 2. nieodpłatne świadczenie usług w prowadzeniu gospodarstwa domowego osobom samotnym, zaniedbanym, najbardziej potrzebującym wsparcia w codziennej egzystencji, oraz procesie rekonwalescencji umożliwiającym powrót do optymalnej samodzielności.

Art. 15

Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akta prawne podpisuje w imieniu Zarządu „Razem” przewodniczący „Razem” lub inna osoba wyznaczona i upoważniona przez Zarząd.

Rozdział VI

Rozwiązanie Koła „Razem”

Art. 16

W razie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o rozwiązaniu „Razem”, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku „Razem” i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Rozdział VII

Postanowienia Końcowe

§1. Statut został przyjęty na mocy Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków „Razem” z dnia 22.05.2007 r. z póĽniejszymi zmianami.

§2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Skip to content