REGULAMIN WTZ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SULĘCINIE

przy STOWARZYSZENIU „RAZEM”

PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Regulamin Warsztatu Terapii Zajęciowej zwany dalej „Regulaminem” określa sposób funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Razem” w Sulęcinie ul. Lipowa 16c zwany dalej „Warsztatem” oraz związane z tym prawa i obowiązki uczestników i personelu.
 2. Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich uczestników oraz pracowników Warsztatu.

SPOSÓB FUNKCJONOWANIA WARSZTATU – ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§2

 1. Warsztat działa na podstawie:

1.1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn.zm.).

1.2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004

roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 63 poz.587póżn.zm.)

 1. Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 1. Jednostką prowadzącą warsztat jest Stowarzyszenie „Razem” w Sulęcinie, ul. Lipowa 16c.
 1. Kierownik Warsztatu podlega służbowo Przewodniczącemu Zarządu Stowarzyszenia „Razem”w Sulęcinie, a do jego zadań w szczególności należy:

4.1. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć,

4.2. Planowanie rozkładu zajęć w Warsztacie.

4.3. Ustalanie przerw wakacyjnych uczestników Warsztatu.

4.4. Planowanie urlopów pracowników Warsztatu.

4.5.Ustalanie wspólnie z personelem harmonogramów prac Rady Programowej oraz

kreowanie polityki działań zmierzających do uzyskania optymalnego sposobu

funkcjonowania Warsztatu.

 1. Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne spełniające następujące warunki:

5.1. Posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii

zajęciowej prowadzonej w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej.

5.2. Zostały zakwalifikowane do Warsztatu przez Radę Programową.

§3

 1. Zadania określone w §2 pkt 2 realizowane są na podstawie Indywidualnych Programów Oddziaływań Terapeutycznych opracowanych przez działającą w Warsztacie Radę Programową.
 2. Pracownicy Warsztatu dokonują z udziałem Uczestników, w czasie spotkań Rady Programowej, okresowo nie rzadziej niż raz na rok oceny indywidualnych efektów terapii a jeśli zachodzi potrzeba modyfikują Indywidualne Programy Terapeutyczno-Rehabilitacyjne.
 3. Nie rzadziej niż raz na trzy lata, Rada Programowa dokonuje kompleksowej oceny realizacji indywidualnych programów oddziaływań terapeutycznych uczestników i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów.

§4

 1. Warsztat czynny jest pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, z możliwością prowadzenia dodatkowych zajęć w dniach ustawowo wolnych od pracy lub w innych godzinach niż uwzględnione w tygodniowym harmonogramie zajęć( np. Wycieczki, zawody sportowe itp.).
 2. Czas trwania zajęć w Warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
 3. W Warsztacie obowiązują przerwy na posiłki: śniadanie i obiad. W przypadku gdy będzie wymagał tego stan zdrowia uczestników może być stosowany indywidualny rytm prowadzenia zajęć z odpowiednią przerwą na wypoczynek.
 4. Zajęcia w Warsztacie odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć grupy oraz indywidualnymi planami zajęć uczestników.

§5

 1. Uczestnicy przyjeżdżają na zajęcia we własnym zakresie lub korzystając z warsztatowego autobusu.
 2. Pierwszeństwo w transporcie autobusem Warsztatu mają uczestnicy z dysfunkcją kończyn dolnych, epilepsją, uczestnicy z poza terenu Sulęcina.
 3. Uczestnicy z innymi dysfunkcjami niż wymienione w pkt 2 dowożeni są do Warsztatu tylko w sytuacjach wyjątkowych, wynikających z aktualnego stanu zdrowia.
 4. Na odpowiednio uzasadniony wniosek uczestnika bądź jego prawnego opiekuna istnieje możliwość pokrycia przez warsztat części ponoszonych przez uczestnika kosztów dojazdu z poza terenu Sulęcina poprzez comiesięczną wypłatę refundacji.
 5. Sposób dojazdu oraz naliczania i wypłaty refundacji ustala Rada Programowa Warsztatu, indywidualnie z każdym uczestnikiem lub jego prawnym opiekunem.
 6. Szczegółowy sposób dojazdu oraz naliczania i wypłaty refundacji reguluje stosowne porozumienie zawarte pomiędzy Kierownikiem Warsztatu a uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym.

§6

 1. Uczestnicy raz do roku zobowiązani są do przeprowadzenia okresowych badań lekarskich, w celu aktualizacji danych o stanie zdrowia uczestnika.
 2. Warsztat zapewnia uczestnikom pomoc lekarską realizowaną przez zatrudnionego w Warsztacie lekarza.
 3. Warsztat nie zapewnia uczestnikom środków farmakologicznych.
 4. Warsztat zapewnia uczestnikom pomoc psychologiczną przez zatrudnionego w Warsztacie psychologa.
 5. Warsztat zapewnia zajęcia rehabilitacyjne przez zatrudnionego w Warsztacie rehabilitanta.

§7

 1. Nieobecności uczestnika na zajęciach muszą być usprawiedliwione przez lekarza lub w formie pisemnej przez opiekunów prawnych lub inną osobę, wspólnie z uczestnikiem zamieszkującą.
 2. Uczestnik, który w ciągu roku kalendarzowego opuścił w sumie ponad trzy miesiące bez usprawiedliwienia zostaje skreślony z listy uczestników.

RADA PROGRAMOWA WARSZTATU

§8

 1. W Warsztacie funkcjonuje Rada Programowa Warsztatu zwana dalej Radą Programową.
 2. Spotkania Rady Programowej powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Terminarz spotkań Rady Programowej ustalany jest na okres jednego roku w styczniu każdego roku.
 3. Tematyka spotkania, podjęte ustalenia oraz osoby biorące udział w spotkaniu odnotowywane są w protokole ze spotkania.
 4. W skład Rady Programowej obligatoryjnie wchodzą:
 1. Kierownik jako przewodniczący Rady Programowej,
 2. Instruktorzy terapii zajęciowej z poszczególnych pracowni,
 3. Lekarz,
 4. Psycholog,
 5. Rehabilitant
 6. Pracownik socjalny.
 7. W pracach Rady Programowej mogą brać udział:

– sami uczestnicy,

– inne osoby, których obecność może być pomocna w określeniu optymalnych rozwiązań

dotyczących uczestników,

– przewodniczący Stowarzyszenia „Razem” lub jego przedstawiciel.

 1. Do zadań Rady Programowej należy:

6.1. Przeprowadzanie procedury kwalifikacji kandydatów do Warsztatu,

6.2. Prowadzenie procesu badawczego zmierzającego do sporządzenia diagnozy

funkcjonalnej uczestnika,

6.3. Opracowanie, realizacja oraz ocena Indywidualnych Programów Oddziaływań

Terapeutyczno-Rehabilitacyjnych,

6.4. Modyfikacja IPR w zależności od potrzeb i oceny efektów rehabilitacji,

6.5. Zajęcie stanowiska w kwestii osiągniętych przez uczestników postępów na podstawie

dokonywanej nie rzadziej niż co trzy lata kompleksowej oceny realizacji

indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika,

6.6. Wskazywanie uczestnikowi Warsztatu, jego przedstawicielowi ustawowemu,

bądź opiekunowi prawnemu możliwości i form dalszej rehabilitacji lub podjęcia

pracy w adekwatnej do możliwości uczestnika formie zatrudnienia,

6.7. Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez ustalanie ich przyczyn

i zastosowanie odpowiedniego wobec uczestnika systemu motywacyjnego,

6.8. Ustalanie sposobu naliczania oraz dysponowania środkami finansowymi związanymi

z „treningiem ekonomicznym”,

6.9. Podejmowanie decyzji związanych ze skreśleniem uczestnika z listy uczestników

Warsztatu,

6.10. Rozpatrywanie skarg i wniosków uczestników.

 1. W trakcie pracy Rady Programowej większość decyzji powinna być podejmowana przy poparciu zwykłej większości głosów.
 1. Po zakończonym spotkaniu instruktor terapii ma obowiązek przedstawić uczestnikom ustalenia ze spotkania.

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA DO WARSZTATU

§9

 1. Podstawą przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej kandydata do Warsztatu jest złożenie podania z prośbą o przyjęcie wraz z dołączoną kopią Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności ze wskazaniem do tej formy rehabilitacji.
 2. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatu wszelkich informacji, w tym przedłożenia wszystkich dokumentów mogących posłużyć do opracowania rzetelnej oceny kandydata.
 3. Po zebraniu i analizie informacji Rada Programowa dokonuje oceny kandydata i na podstawie informacji dotyczących preferencji kandydata ustala w miarę organizacyjnych możliwości do której grupy terapeutycznej kandydat będzie należał.
 4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości kandydatów o kolejności przyjęcia decyduje ocena Rady Programowej i w dalszej kolejności data złożenia podania.
 5. Sposób rozpatrzenia przez Radę Programową prośby przekazywany jest kandydatowi w formie pisemnej w postaci Decyzji rady Programowej.

GRUPA TERAPEUTYCZNA ORAZ PROWADZĄCY INSTRUKTOR TERAPII

§10

 1. Uczestnicy Warsztatu biorą udział w zajęciach w ramach grup terapeutycznych funkcjonujących w obrębie pracowni.
 2. Grupa terapeutyczna w Warsztacie może liczyć maksymalnie 5 osób.
 3. Skład osobowy grupy terapeutycznej jest ustalany z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników przez Radę Programową przy współudziale uczestników.
 4. Wszelkie zmiany składów osobowych grup terapeutycznych dokonywane są w oparciu o ocenę realizacji indywidualnego program terapeutyczno-rehabilitacyjnego przez Radę Programową.

§11

 1. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie oraz realizację działań rewalidacyjnych dotyczących uczestników w ramach grupy terapeutycznej jest Instruktor Terapii Zajęciowej w danej pracowni.
 2. Odpowiedzialność Instruktora Terapii zajęciowej za grupę terapeutyczną polega w szczególności na:

2.1. Uczestniczeniu w pracach Rady Programowej zmierzających do opracowania lub

weryfikacji realizowanych aktualnie Indywidualnych Programów Oddziaływań

Terapeutyczno-Rehabilitacyjnych.

2.2. Prowadzenia procesu badawczego zmierzającego do sporządzenia diagnozy funkcjonalnej

uczestników grupy terapeutycznej.

2.3. Organizowaniu i prowadzeniu zajęć w pracowniach oraz innych zajęć dodatkowych

wynikających z tygodniowego harmonogramu zajęć.

2.4. Prowadzeniu wszelkiej wymaganej dokumentacji uczestników związanej z procesem

rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz prowadzonym „treningiem ekonomicznym”.

2.5. Udzielaniu uczestnikom pomocy w podejmowaniu decyzji dotyczących wydatkowania

środków finansowych wypłacanych uczestnikom w ramach treningu ekonomicznego.

2.6. Udzielaniu uczestnikom pomocy oraz wsparcia w sytuacjach trudnych.

 1. Współpracy z rodzinami członków grupy terapeutycznej.

DOKUMENTACJA UCZESTNIKÓW WARSZTATU

§12

 1. Dokumentację terapeutyczno-rehabilitacyjną stanowią:

1.1. Dane osobowe, aktualizowane w styczniu każdego roku, zawierające podstawowe informacje na temat uczestnika.

1.2. Dane medyczno-rehabilitacyjne, aktualizowane nie rzadziej niż raz w roku przez zatrudnionego w Warsztacie lekarza.

1.3. Diagnoza funkcjonalna opisująca:

– Warunki życia, miejsce zamieszkania, stan rodzinny oraz warunki mieszkaniowe

uczestnika (opracowuje pracownik socjalny),

– zaradność i samodzielność (opracowuje prowadzący instruktor terapii zajęciowej),

– poziom rozwoju społecznego i emocjonalnego (opracowuje psycholog),

– rozwój poznawczy i komunikację (opracowuje psycholog),

– umiejętności i kompetencje zawodowe (opracowuje instruktor terapii zajęciowej),

– poziom rozwoju psychoruchowego (opracowuje rehabilitant)

1.4. Indywidualny program oddziaływań terapeutyczno – rehabilitacyjnych, opracowywany

jest na okres jednego roku i po tym okresie weryfikowany, obejmując zakres rozwoju

umiejętności uczestnika w następujących aspektach:

– zaradności i samodzielności,

– rozwoju społecznego,

– sfery poznawczej i komunikacji,

– umiejętności zawodowych,

– rozwoju psychoruchowego.

1.5. Dzienniki pracy poszczególnych pracowni zawierające opis wykonywanych w danym

dniu czynności oraz podpisy uczestników i terapeuty.

1.6. Dokumentacja o współpracy z rodzicami dokumentowana jest w dziennikach pracy

poszczególnych pracowni i zawiera datę kontaktu, temat i podpis rodzica jeżeli kontakt

był osobisty.

1.7. Karta oceny postępów uczestnika zawiera postępy dotyczące rehabilitacji ogólnej

i rehabilitacji zawodowej. Jest wypełniana indywidualnie dla każdego uczestnika nie

rzadziej niż raz na trzy lata. Ma ona za zadanie umożliwić dokonanie w miarę

obiektywnej oceny poziomu samodzielności i osiągniętych postępów uczestnika.

Ma także ułatwić Radzie Programowej zajęcie stanowiska w kwestii przyszłych działań

rehabilitacyjnych.

PRZYZNAWANIE I GOSPODAROWANIE FUNDUSZEM KIESZONKOWYM

W RAMACH TRENINGU EKONOMICZNEGO

§ 12

Kieszonkowe dla uczestników WTZ przyznawane jest ze środków PFRON przekazywanych na działalność i funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 1. Kieszonkowe przyznaje się uczestnikom WTZ w zależności od stopnia zaangażowania, którzy:

a)- wykazują prawidłowy stosunek do obowiązków a w tym:

– pilnie i systematycznie realizują indywidualny program oddziaływań terapeutycznych.

– wykazują sumienność w zajęciach i realizacji powierzonych im obowiązków,

– są wytrwali i samodzielni w pokonywaniu napotkanych trudności,

– rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia,

– systematycznie i punktualnie uczęszczają na zajęcia terapeutyczne,

– dbają o porządek na stanowisku pracy

– wykazują odpowiedzialność za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały do terapii,

b) wykazują się świadomą dyscypliną wobec powierzonych obowiązków przez instruktora – terapeutę oraz innych pracowników WTZ a w tym:

– przyjmują na siebie zadania związane z pomocą innym kolegom, którzy jej wymagają,

– wykazują troskę o mienie WTZ,

– inicjują i wykonują prace społeczne, użyteczne na rzecz grupy i środowiska WTZ,

– wykazują umiejętność współdziałania w zespole oraz odpowiedzialność za końcowe

efekty i wyniki pracy,

c) prezentują optymalny poziom kultury osobistej:

– uczciwość w postępowaniu codziennym,

– właściwą reakcję na negatywne zjawiska,

– dbałość o higienę osobistą,

– kształtują pozytywne kontakty koleżeńskie uwzględniając podstawowe formy grzecznościowe,

– dbają o kulturę słowa,

– rozwijają umiejętności uczestniczenia w dyskusjach z terapeutą i innymi pracownikami WTZ oraz kolegami,

– dbają o swój stan zdrowia i innych,

– nie ulegają nałogom i pomagają innym w zwalczaniu ich.

 1. Wysokość przyznanego kieszonkowego dla uczestnika WTZ za dany miesiąc określa jego terapeuta w porozumieniu z uczestnikiem. Rada Programowa na swym zebraniu zatwierdza proponowaną kwotę.
 2. Wysokość przyznawanej kwoty kieszonkowego uzależniona jest od:
 1. zaangażowania uczestnika w realizację indywidualnego programu oddziaływań terapeutycznych,
 2. frekwencji,
 3. przestrzegania ustalonego porządku regulaminu organizacyjnego WTZ.

§ 13

 1. Uczestnik WTZ otrzymuje miesięcznie kieszonkowe w wysokości do 20% najniższego wynagrodzenia w danym okresie. Dodatkowym wyznacznikiem wysokości kieszonkowego jest wysokość środków finansowych przyznawanych przez PFRON na dany rok.
 2. Ustala się, że uczestnik może maksymalnie otrzymać w miesiącu 80 zł z funduszu kieszonkowego.
 1. Poza maksymalną kwotą 80 zł. uczestnikowi można przyznać dodatkowe kieszonkowe w wysokości do 20 zł. w danym miesiącu jako premię, za osobiste zaangażowanie, szczególne osiągnięcia i efekty uzyskane podczas realizacji indywidualnego programu. Łącznie uczestnik może otrzymać w miesiącu 100 zł.
 2. Uczestnik może nie otrzymać kieszonkowego w części ustalonej przez jego terapeutę w przypadku stwierdzenia uchybień wynikających z nieprzestrzegania postanowień zawartych w § 1 punkt 1,2,3.
 3. Uczestnik WTZ może nie otrzymać kieszonkowego w ustalonej całości.
 4. Kwota ustalonej wysokości kieszonkowego za dany miesiąc dla uczestników może być nieprzyznana za codzienne opuszczanie zajęć w danym miesiącu, bez względu na przyczyny nieobecności.
 5. W przypadku rażącego i nagminnego naruszania ustalonego porządku w WTZ, regulaminu i ustalonych zasad.
 6. Brak aktywności, zainteresowania i zaangażowania osobistego w proces realizacji indywidualnego programu oddziaływań terapeutycznych.

§ 14

 1. „Wolni słuchacze” WTZ nie nabywają prawa do otrzymywania kieszonkowego.

§ 15

 1. Kieszonkowe uczestnicy gromadzą na indywidualnych książeczkach oszczędnościowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy Oddział w Sulęcinie.
 2. Oszczędności wszystkich uczestników gromadzone są na wyodrębnionym koncie WTZ w Banku Spółdzielczym Oddział w Sulęcinie.
 3. Wypłaty z indywidualnej książeczki oszczędnościowej dokonuje uczestnik w obecności instruktora terapii zajęciowej.
 4. Zgromadzone oszczędności uczestników WTZ z funduszu kieszonkowego na ich bankowych książeczkach oszczędnościowych nie stanowią zasilenia budżetu rodzinnego lecz przeznaczone są na pokrycie kosztów wynikających z realizacji programu WTZ.

§ 16

Trening ekonomiczny stanowią:

 1. Nauka dokonywania samodzielnego zakupu najpilniejszych artykułów,
 2. Nauka określania wartości nominałów,
 3. Nauka kalkulacji wydatków,
 4. Nauka zachowań przy zakupach,
 5. Nauka reklamowania wadliwego towaru,
 6. Wyrabianie umiejętności gospodarowania własnym zasobem finansowym.
 7. Dofinansowanie własnego udziału kosztów zorganizowanych:
 1. turnusów rehabilitacyjnych,
 2. wycieczek,

3. imprez integracyjnych

 1. Zaspokojenia podstawowych potrzeb wynikających z realizacji indywidualnego programu oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych.
 2. Wdrażania do utrwalania nawyków z zakresu oszczędzania i planowania uzasadnionych wydatków.

§ 17

 1. Każdą wypłatę z indywidualnej książeczki oszczędnościowej kieszonkowego uczestnik WTZ dokonuje na podstawie decyzji jego terapeuty, który jest odpowiedzialny za

prawidłowe wykorzystanie funduszu kieszonkowego.

 1. Jeżeli uczestnik Warsztatu nie jest w stanie wskazać swoich potrzeb i podjąć, w opinii Rady Programowej, decyzji o wydatkowaniu kieszonkowego, sposób wykorzystania tych środków określają wspólnie kierownik i Rada Programowa warsztatu w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami uczestnika.
 2. Wyklucza się możliwość pobierania kieszonkowego przez rodziców lub prawnych opiekunów danego uczestnika.
 3. Uczestnik sam pobiera wypłaconą mu kwotę kieszonkowego z jego indywidualnej książeczki kwitując ten fakt własnoręcznym podpisem i otrzymując dowód wypłaty.
 4. Pobrana kwota jest przeznaczona na wydatki uczestnika wcześniej zaplanowane i określone.
 5. Każdy uczestnik WTZ powinien posiadać rezerwę finansową na swojej książeczce oszczędnościowej w minimalnej kwocie 300 zł jako zabezpieczenie na realizację bieżących wydatków z zakresu treningu ekonomicznego.
 6. O przeznaczeniu odsetek od zgromadzonego wkładu naliczanych przez Bank prowadzący zbiorową książeczkę oszczędnościową kieszonkowego uczestników WTZ decydują uczestnicy WTZ.

PROCEDURA SKREŚLANIA UCZESTNIKA Z LISTY LUB ZAWIESZENIA W PRAWACH UCZESTNIKA

§ 18

 1. Uczestnik może być skreślony z listy uczestników tylko na mocy Decyzji Rady Programowej z powodu:

1.1. Przedłożenia przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego pisemnej rezygnacji z korzystania z usług Warsztatu.

1.2. Wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze

okresowym z równoczesnym brakiem odnowienia tego dokumentu przez

Zespół ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności.

1.3. Pogorszenie stanu zdrowia uczestnika w okresie dłuższym niż trzy miesiące

uniemożliwiającego udział w zajęciach prowadzonych przez Warsztat.

1.4. Permanentnego nie przestrzegania większości obowiązków uczestników Warsztatu

określonych w §20 niniejszego regulaminu.

1.5. Całkowitego braku postępu w rozwoju poziomu samodzielności uczestnika, pomimo

wykorzystania wszelkich dostępnych w Warsztacie środków oraz metod oddziaływania

rewalidacyjnego.

1.6. Zajęcia przez Radę Programową stanowiska wyszczególnionego w § 8 pkt 6.6

dotyczącego przyszłości uczestnika, a będącego wynikiem przeprowadzonej

3 letniej oceny osiągniętych przez uczestnika postępów w rehabilitacji.

 1. Jeżeli w opinii Rady Programowej natychmiastowe skreślenie z listy uczestników może wywołać niepożądane konsekwencje, kierując się dobrem uczestnika oraz jego rodziny Rada Programowa może przedłużyć okres uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Warsztat.
 2. Jeśli nastąpiło wygaśnięcie ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o charakterze okresowym i uczestnik jest w trakcie przeprowadzania procedury pozyskiwania nowego orzeczenia, Rada Programowa dokonuje zawieszenia w prawach uczestnika Warsztatu do czasu uzyskania nowego dokumentu, uprawniającego do korzystania z tej formy terapii.
 3. Informacje o skreśleniu lub zawieszeniu w prawach uczestnika Warsztatu wraz z uzasadnieniem zainteresowany otrzymuje w formie pisemnej.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WARSZTATU

§ 19

Uczestnik Warsztatu ma prawo do:

 1. Podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby i respektowania jej przez innych oraz ponoszenia konsekwencji podjętych decyzji.
 2. Poszanowania przez uczestników i personel Warsztatu intymności i godności osobistej.
 3. Pełnej informacji na temat swojej sytuacji związanej z uczestniczeniem w zajęciach.
 4. Wyrażania swoich opinii i emocji we wszystkich formach, które nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 5. Udziału w pracach związanych z opracowaniem Indywidualnego Programu Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.
 6. Pomocy personelu Warsztatu w realizacji Indywidualnego Programu.
 7. Przystosowania stanowiska terapeutycznego do jego psychofizycznych sprawności oraz zachowania norm bezpieczeństwa.
 8. Uczestniczenia we wszystkich organizowanych przez Warsztat zajęciach dodatkowych.

§20

Uczestnik Warsztatu ma obowiązek:

 1. Przestrzegać Regulaminu Warsztatu.
 2. Przestrzegać ustalonego czasu i porządku zajęć.
 3. Stosować się do poleceń pracowników Warsztatu.
 4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 5. Dbać o mienie Warsztatu i cudzą własność.
 6. Dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach Warsztatu.
 7. Przestrzegać obowiązujących w Warsztacie innych przepisów i ustaleń.
 8. Przedkładać kierownikowi Warsztatu pisemne usprawiedliwienie przyczyn swojej nieobecności na zajęciach.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW WARSZTATU

§21

Pracownik Warsztatu ma prawo do:

 1. Poszanowania przez uczestników, pozostałych współpracowników jak i innych osób jego godności osobistej.
 2. Zapewnienia optymalnych oraz bezpiecznych warunków do realizacji zadań zgodnych z obowiązującymi w warsztacie przepisami BHP,PPOŻ i Kodeksu Pracy umożliwiających ich efektywną oraz bezwypadkową realizację.
 3. Wsparcia ze strony kierownika jak i innych współpracowników w pokonywaniu trudności związanych z działalnością rewalidacyjną.
 4. Informacji dotyczącej sposobu oceniania personelu oraz ustalania poziomu gratyfikacji finansowej w postaci: podwyżek uposażenia, premii uznaniowej lub nagród.
 5. Wyrażania swoich opinii na tematy dotyczące zarówno realizowanych przez pracownika zadań, jak i ocen pracy dokonywanych przez kierownika Warsztatu.

§22

Pracownik Warsztatu ma obowiązek:

 1. Przestrzegać zasad współżycia społecznego, praw i godności uczestników i personelu Warsztatu.
 2. Sumiennie realizować zadania wynikające z Indywidualnych Programów Terapeutyczno-Rehabilitacyjnych oraz ustaleń Rady Programowej.
 3. Utrzymywać kontakt i współpracować z rodzicami i opiekunami prawnymi.
 4. Współdziałać z kierownikiem Warsztatu przy działaniach zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług.
 5. Znać i respektować funkcjonujące w Warsztacie przepisy z zakresu: Kodeksu Pracy, BHP,PPOŻ oraz inne akty prawne i procedury regulujące sposób realizacji zadań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

 1. Powyższy Regulamin Organizacyjny zatwierdzony został Uchwałą Nr 5 Zarządu Stowarzyszenia RAZEM w Sulęcinie z dnia 08.05.2008r. i wchodzi w życie z dniem 12.05.2008r.
 2. Jednocześnie przestaje obowiązywać Regulamin Organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej z dnia 01.01.2008r.
 3. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu dokonywane są przez Zarząd Stowarzyszenia „Razem” w uzgodnieniu z Kierownikiem Warsztatu.
Skip to content